fbpx
ÁSZF

ÁSZF

1. Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a „konczorsolya.hu” weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül meghirdetett online és személyes, egyéni és csoportos tréningekre, konzultációra, tanácsadásra és egyéb foglalkozásokra (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) történő jelentkezésre és az azokon történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre, valamint a webshopon keresztük történő elektronikus és papír alapú könyvrendelésre (a továbbiakban: „Termék” illetve „Vásárlás”) irányadó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Fontos tudnivaló: a mentálhigiéniás szakember nem orvos, pszichoterápiát nem végez, diagnózist nem állít fel, nem gyógyít, hanem különböző eszközökkel segíti, támogatja a hozzá forduló lelki folyamataiban elakadt, egyébként egészséges embereket lelki egyensúlyuk visszanyerésében.

Ügyfél fogalma: a weboldalon keresztül Szolgáltatást igénybe vevő vagy vásárlást lebonyolító személy. Magánszemély ügyfél esetén a szolgáltatás igénybevételének feltétele a betöltött 18. életév.

A Szolgáltatást nyújtó neve és adatai (a továbbiakban: Szolgáltató):

Koncz Orsolya EV (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

Székhely: 1037. Budapest, Remete köz 20.

Email: konczorsi@gmail.com

Weblap: www.konczorsolya.hu

Adószáma: 69027170-1-41

A Szolgáltatásra történő jelentkezéssel illetve Vásárlás megkezdésével Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt, úgy felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek.

A Felek között a Szolgáltatáson történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A Felek között Termék megvásárlásra vonatkozó szerződés a Szolgáltató általi visszaigazolással jön létre. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag Ügyfél felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely Ügyfél által megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

2. Jelentkezés Szolgáltatás igénybevételére

Ügyfél a Weboldalon meghirdetett Szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információt az adott Szolgáltatásra vonatkozó aloldalon érheti el.

A Szolgáltatások részvételi díja változtatásának a jogát Szolgáltató fenntartja. A módosítás nem érinti azon Szolgáltatás részvételi díját, amelyekre vonatkozóan Ügyfél a jelentkezését már korábban elküldte. Amennyiben a Weboldalon Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás, nyilvánvalóan téves ár kerül feltüntetésre, Szolgáltató felajánlja a helyes áron történő részvételt, amelynek ismeretében Ügyfél vásárlási szándékától elállhat.

Ügyfél a szolgáltatásokra a konczorsi@gmail.com email címen, vagy a +36 70 2983298 telefonszámon keresztül is tud jelentkezni. Emailes jelentkezés folyamán az Ügyfélnek meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, jogi személy esetén adószám. Ügyfél a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

Amennyiben Ügyfél és a Szolgáltatáson résztvevő, ill. azt igénybe vevő személye különböző, úgy Ügyfél ezt Szolgáltató felé jelezni köteles. Ügyfél minden esetben a Szolgáltatáson ténylegesen részt vevő adatait is köteles megadni. Ebben az esetben a Szolgáltatáson ténylegesen részt vevő személy adatai megadásával, illetőleg a Szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással jön létre a szerződés a szolgáltatás tényleges résztvevője és a Szolgáltató között.

3. A fizetési feltételek, a számlázás

Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 5 munkanapon belül visszaigazolást küld a jelentkezés során megadott e-mail címre. Ügyfélnek a csoportos Szolgáltatás részvételi díjának előlegét a Szolgáltatás megkezdését megelőző 5. napig kell megfizetnie a visszaigazoló e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Az egyes Szolgáltatások programját, díját a holnapon lehet megtalálni. A csoportban való részvétel az előleg átutalásával válik biztosítottá, valamint, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés is ezzel jön létre. A Szolgáltatás az előlegen felüli további díjának megfizetése a Szolgáltatás megkezdése után további 2 részletben, átutalással is lehetséges.

Az előlegről, valamit a további részletfizetés(ek)ről kiállított eredeti, elektronikus számlát Szolgáltató e-mailen juttatja el Ügyfél részére az általa megadott e-mail címre.

A befizetett részvételi díjelőleget Ügyfél elállása esetén Szolgáltató nem köteles visszatéríteni, indokolt esetben (pl. tartós betegség, vagy egyéb tartós vis major esemény bekövetkezése esetén) a díjat azonban Ügyfél más Szolgáltatásra való jelentkezésnél a befizetéstől számított 1 naptári éven belül felhasználhatja.

Egyéni Szolgáltatás esetén az elszámolás óradíjban történik, annak megfizetése az egyes alkalmakkor személyesen, készpénzben, vagy utólagos átutalással lehetséges a megküldött elektromos számla ellenében. Készpénzfizetés esetén az e-számla 2 munkanapon belül kerül megküldésre. Az egyéni Szolgáltatás időpontjának lemondási határideje legkésőbb a Szolgáltatás előtti nap, amennyiben Ügyfél ezt elmulasztja, úgy Szolgáltató jogosult 1 órányi konzultációs díjat kiszámlázni. Az egyéni Szolgáltatás részleteit a honlapnak az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó aloldalai tartalmazzák.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

Ügyfélnek (ill. Résztvevőnek) jogában áll a Szolgáltatás jellegétől függően a Szolgáltatáson személyesen vagy online formában részt venni és az esetlegesen kiadott anyagokat, olvasmányokat saját célra felhasználni. A Szolgáltatás anyagát a Szolgáltató a Szolgáltatás ideje alatt kizárólag a résztvevők számára bocsátja rendelkezésére.

Szolgáltató a Szolgáltatás folyamán fenntartja magának a moderálás jogát. A Szolgáltatáson részt vevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a Szolgáltatás többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sérti.

Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól az Ügyféltől, akinek a részvételi díjának előlege a Szolgáltatás indulását megelőző napon még nem érkezett meg Szolgáltató bankszámlájára.

Szolgáltatónak jogában áll a Szolgáltatási alkalmat törölni, amennyiben a résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha a Szolgáltató a Szolgáltatás megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben az Ügyfeleket a lehető leghamarabb értesíti a Szolgáltatás elmaradásáról és a Szolgáltatás részvételi díjelőlegét maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásban résztvevőt a Szolgáltatásban való részvételből kizárni, amennyiben magatartása a Szolgáltatást, a Szolgáltatót, vagy a Szolgáltatás többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Szolgáltatást. A Szolgáltatásból az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Szolgáltatás díja nem jár vissza.

Amennyiben igazolt módon Szolgáltató mulasztásából nem valósul meg a szerződésben megfogalmazott Szolgáltatási tevékenység, Szolgáltató köteles a Szolgáltatási díjat egy összegben 8 munkanapon belül Ügyfél részére visszafizetni.

Ügyfél köteles az adott Szolgáltatás előre meghatározott időpontjait nyilvántartani, valamint Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adott Szolgáltatásnál megadott, valós idejű időpontok későbbi pótlására nincs lehetőség.

5. Vásárlás a Weboldalon keresztül

A Weboldalon keresztül lehetőség van Termék megvásárlására. A Termékre kattintva a Termék virtuális Kosárba történő helyezésével lehet kiválasztani a megvásárolni kívánt terméket, a „tovább a vásárlásra” ikonra kattintva kell megadni a számlázási adatokat és lehet kiválasztani a fizetési módot – banki átutalás vagy paypal rendszeren keresztül történő azonnali kártyás fizetés. Ezt követően a „megrendelés elküldése” gombra kattintva válik véglegessé a rendelés. A paypal rendszerrel kapcsolatos tudnivalók és felhasználási feltételek a https://www.paypal.com/hu/home oldalon érhetőek el.

A Termék megküldésének menete és a számlázás

Papír alapú könyv esetében a megrendelés emailben, a postázás és a fizetés egyéni megállapodás szerint történik.

Online kurzus esetén a Weboldalon történik a megrendelés a kosárba helyezéssel, valamint a fizetés paypal rendszeren keresztül, vagy banki átutalással. A pénz beérkezését követő legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus számla kerül kiküldésre és ezzel egy időben lehetővé válik a hangoskönyv letöltése.

Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni.

6. Adatvédelem

Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Ügyfél a Szolgáltatásra történő jelentkezéssel, illetve egyéb Résztvevő adatai megadásával hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

7. Szerzői jog

A Szolgáltatás keretében kiadott, az Ügyfél részére átadott online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja.

8. Panaszkezelés

Ügyfél a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Szolgáltatásokkal, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szolgáltatóhoz fordulhat levélben, vagy telefonon.

Ügyfélnek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton. A beérkezett panaszokat 15 napon belül elbíráljuk és az Ügyfél által megadott elérhetőségen az Ügyfelet írásban értesítjük az eredményről.

Amennyiben a Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, úgy Ügyfél a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ügyfél számára:
Panasztétel ill. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Bírósági eljárás kezdeményezése.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

9. Záró rendelkezések

Szolgáltató megtesz minden elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, megszakítás nélküli működéséért. Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy Ügyfél tegye meg a szükséges óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a PTK rendelkezései az irányadóak.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba.

Budapest, 2021. március 11.

0
KOSÁR / YOUR CART
  • No products in the cart.